Statut

Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih in Zakona o društvih ZDru-1 (Uradni list RS, štev. 60/95 in RS 61/2006) je Občni zbor dne 12.12.2008 sprejel sklep o uskladitvi temeljnega akta Slovenskega društva za elektronsko mikroskopijo in v ta namen sprejel naslednji

STATUT SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA MIKROSKOPIJO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je "Slovensko društvo za mikroskopijo" (Slovene Society for Microscopy) v nadaljnjem besedilu društvo. Društvo je samostojno, prostovoljno, nepridobitno združenje državljanov, ki ima za cilj spremljati in vzpodbujati raziskovanje in izobraževanje na področju mikroskopije in mikroanalize v biološko-medicinskih vedah in pri raziskavah materialov.

Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti društva in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.

Delovanje društva je javno.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je Inštitut za biologijo celice Medicinske fakultete - Laboratorij za elektronsko mikroskopijo MF, Ljubljana, Lipičeva 2. Društvo ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

3. člen

Društvo ima svoj pečat. Pečat društva je okrogel, s premerom 3 cm, z napisom ob obodu Slovensko društvo za mikroskopijo, v sredini pa je kratica - SDM Ljubljana.

4. člen

Društvo deluje v javnem interesu na območju R Slovenije ter sodeluje z društvi s podobnimi cilji doma in v tujini. Društvo je član Združenja evropskih društev za mikroskopijo (European Microscopy Society - EMS) in Mednarodne zveze društev za elektronsko mikroskopijo (International Federation of Societies for Electron Microscopy - IFSEM).

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča svoje člane:

 • s pravico vpogleda v zapisnike organov društva;
 • preko sredstev javnega obveščanja;
 • na rednih sestankih društva;
 • lahko preko glasila društva;
 • na druge načine (medmrežje).

Širšo javnost obvešča društvo tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali druge, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Predsednik lahko pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.

6. člen

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka, za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

Za obveznosti društva v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.

7. člen

Če društvo spremeni ime, sedež ali druge odločbe statuta, zastopnika ali naslov sedeža društva, mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale spremembe.

Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora društvo priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile sprejete spremembe. Če je bil spremenjen statut društva, mora zahtevi priložiti dva izvoda sprememb statuta ali prečiščenega besedila statuta. 
 

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

8. člen

Naloge društva so:

 • povezati pedagoške, raziskovalne in strokovne delavce, ki pri svojem delu uporabljajo metode mikroskopije in mikroanalize;
 • pospeševati in koordinirati mikroskopsko raziskovalno dejavnost na področju biološko medicinskih raziskav in raziskav materialov;
 • sodelovati z drugimi sorodnimi društvi in zastopati R Slovenijo v ustreznih mednarodnih združenjih;
 • pridobivati in vzpodbujati mlade sodelavce ter si prizadevati za napredek znanja s področja mikroskopije in mikroanalize na vseh stopnjah izobraževanja in prirejati različne oblike izpopolnjevanja;
 • prirejati strokovna posvetovanja in seznanjati širšo javnost z znanstvenimi dosežki na področju mikroskopije.


 

III. ČLANSTVO

9. člen

Član društva je lahko vsak državljan R Slovenije ali tuj državljan, ki dela pedagoško, raziskovalno in strokovno na področju mikroskopije in mikroanalize, ali je kako drugače povezan z dejavnostjo društva. Društvo ima redne in častne člane.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora izvršnemu odboru predložiti izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter plačeval članarino.

Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa poobalščena oseba.

Častni člani so lahko sponzorji, donatorji, simpatizerji, ki s svojimi prispevki pripomagajo k dobrobiti društva, ali drugi. Naziv "častni član" dodeli posamezniku občni zbor.

10. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva;
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu;
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem;
 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu in za dosežene uspehe.

11. člen

Člani društva in organov društva so odgovorni občnemu zboru za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij. Pravice in dolžnosti članov društva so častne.

12. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • s črtanjem;
 • z izključitvijo;
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o odstopu. Izvršni odbor črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine za tekoče leto, brezpogojno pa mu preneha članstvo, če članarine ne plača dve leti zapored. Člana se iz društva lahko izključi na podlagi izrečenega pravomočnega disciplinskega ukrepa. 
 

IV. ORGANI DRUŠTVA

13. člen

Organi društva so:

 • občni zbor;
 • predsednik društva;
 • izvršni odbor;
 • nadzorni odbor;
 • disciplinska komisija.

Organe društva voli občni zbor. Vsi člani društva imajo enako pravico do izvolitve v organe društva. Izvršni odbor na pobudo članov društva sestavi listo kandidatov za člane posameznih organov društva. Z listo kandidatov seznani člane društva 14 dni pred občnim zborom.

Člani organov društva imajo pravico do nadomestila stroškov, razen za zasedanje občnega zbora. Posameznim članom izvršnega odbora se lahko izplačajo nagrade za delo. O višini nagrade odloča občni zbor.

14. člen

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani (redni in častni). Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se lahko skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo petine članov društva.

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

15. člen

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred občnim zborom. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

16. člen

Glasovanje je praviloma javno, člani pa se z navadno večino lahko odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne in se izvedejo na predlog izvršnega odbora po razpravi. Sklep občnega zbora je veljaven, če se je zanj odločila polovica pristonih.

Za sklepe, ki spreminjajo pravila, s katerimi se sprejemajo pravilniki ali se odloča o vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva, sta potrebni dve tretjini glasov prisotnih članov.

17. člen

Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli občni zbor na predlog izvršnega odbora ali na predlog skupine članov. O poteku občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja.

18. člen

Naloge in pristojnisti očnega zbora so, da:

 • izvoli delovno predsedstvo;
 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema poročila o pretekli dobi;
 • sprejema program dela društva za predvideno dobo;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun;
 • razrešuje in voli: predsednika društva, tajnika in blagajnika ter člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 • lahko imenuje prokurista, ki bo predstavljal društvo navzven v poslih, za katere je imenovan, v skladu s pooblastili občnega zbora;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 • odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva z namenom in cilji društva;
 • odloča o vseh vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva;
 • odloča o spremembah statuta in drugih predpisov društva;
 • imenuje posebne komisije in ustanovi sekcije in oboje ukinja;
 • opravlja nalogo arbitra v sporih med upravnim odborom in drugimi organi ali člani društva;
 • sklepa o prenehanju društva;
 • podeljuje naziv častni član;
 • odloča o višini nagrade posameznim članom za delo v preteklem letu.

Gradivo za vprašanja, o katerih odloča občni zbor in so navedena v 3., 4., 8., 10. in 11. alineji, mora biti izvršnemu odboru dostavljeno najmanj 8 dni pred zasedanjem občnega zbora.

19. člen

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sprejetih sklepih občnega zbora. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. V izvršnem odboru so člani društva, ki zastopajo važnejša področja mikroskopije. Šteje 8 članov.

Sestavljajo ga:

 • predsednik (vodi in organizira delo v izršnem odboru);
 • namestnik predsednika;
 • tajnik;
 • blagajnik in
 • 4 člani.

Izvršni odbor se sestaja enkrat mesečno. Izvoljen je za dobo 4 (štirih) let. Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča po sistemu večine. Če je število glasov izenačene, je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji. Izvršni odbor lahko za delo na svojem področju imenuje tudi posamezne komisije. Člani komisij so lahko le člani društva, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki.

20. člen

Naloge izvršnega odbora

Izvršni odbor:

 • sklicuje redni ali izredni občni zbor;
 • skrbi za izvrševanje programa društva;
 • pripravlja predloge aktov društva;
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
 • upravlja s premoženjem društva;
 • predlaga kandidate za organe društva
 • ustanavlja in ukinja komisije;
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor;
 • skrbi za strokovno in varno delo na akcijah, ki jih organizira društvo;
 • zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper člane, ki kršijo predpisani red;
 • sprejema odločitve o izdajanju priznanj, pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom društva;
 • predlaga občnemu zboru podelitev naziva "častni član".

21. člen

Predsednik društva

Predsednik zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijam doma in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 (štirih) let. Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored. Za svoje delo je odgovoren neposredno občnemu zboru in izvršnemu odboru.

22. člen

Naloge predsednika društva

Predsednik društva:

 • sklicuje sestanke izvršnega odbora;
 • koordinira delo izvršnega odbora in drugih komisij ter organov društva;
 • odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje;
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti;
 • predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva;
 • poda zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka.

23. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, ki mu je odgovoren za delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh uglednih članov društva, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 (štirih) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v izvršnem odboru. Člani nadzornega odbora so lahko člani posameznih komisij. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani; odloča večina.

24. člen

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo voli in imeuje občni zbor za dobo 4 (štirih) let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Komisija se sestaja po potrebi ali na zahtevo organov društva. 
 

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK

25. člen

Disciplinski ukrep se izreče članu društva, ki:

 • krši statut, ostale akte društva ali sklepe organov društva;
 • ne izvršuje ali zanemarja zaupane mu naloge in dolžnosti;
 • s svojim delom, postopki ali izjavami škoduje ugledu društva;
 • s svojimi dejanji ali izjavami povzroča materialno ali moralno škodo društvu.

26. člen

Kot disciplinski ukrep se lahko izreče:

 • opomin;
 • javni opomin;
 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ. 
 

VI. SPORI

27. člen

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali statutom ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena. 
 

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

28. člen

Viri dohodkov

Viri dohodkov društva so:

 • članarina;
 • darila, volila;
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;
 • prispevki sponzorjev in donatorjev;
 • javna sredstva;
 • drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

29. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

30. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in blagajnik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva.

31. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, če to ni povezano z dodatnimi stroški. Za pomoč in urejanje finančno-materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 
 

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

32. člen

Društvo lahko preneha:

 • po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov;
 • po samem zakonu o društvih ZDru-1 (UL RS 61/2006).

V primeru prenehanja društva preide, po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra društev. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva., način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja. 
 

IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Ta statut je sprejel občni zbor dne 12. december 2008 in velja v skladu z zakonom od tega dne dalje. Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 23. februarja 2007.

Tajnik:

Predsednik:

doc. dr. Rok Kostanjšek

doc. dr. Rok Romih

Novice

3. slovensko posvetovanje mikroskopistov

Vabljeni na 3. slovensko posvetovanje mikroskopistov. Dogodek se bo tokrat odvijal v Ankaranu,16. in 17. maja 2019.

CEMM delavnica

CEMM organizira 7. delavnico s področja vrstične elektronske mikroskopije (SEM), v torek 16.10.2018, ob 9:00 v Kolarjevi predavalnici. Delavnica je brezplačna, vodili jo bosta Andreja Šestan Zavašnik ter Maja Koblar. Delavnica je namenjena izobraževanju novih operaterjev na SEM, kot tudi operaterjem, ki si želijo osvežiti znanje.

 

ELMINA 2018

V avgustu 2018 je bila organizirana prva konferenca o elektronski mikroskopiji v nanotehnologiji, ELMINA 2018, v Beogradu. Glavni cilj konference je bil povezati znanstvenike, akademike in raziskovalce iz ožjega (Evropa) kot tudi širšega sveta (Amerika, Kanada, Japonska, Izrael, Južna Afrika in Singapur) z namenom deliti izkušnje, nove ideje in seveda zadnje rezultate dela na področju elektronske mikroskopije, ki se uporabljajo v nanoznanosti in nanotehnologiji (fizika, kemija, materiali, geologija, biologija).

BISTVO JE OČEM SKRITO

Vabljeni na ogled razstave mikrografij. Razstava bo v Steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana od 18. do 31. julija 2017. Otvoritev razstave bo 18. julija, ob 19 uri. Vabilo.